Jump to content
 • Announcements

  • CryptoAdi

   ANALIZA 11.04.2018 - Walka trwa ! Alty odżywają   03/31/2018

   ANALIZA 11.04 - Walka trwa ! Alty odżywają ! Zobacz co dzieje się na rynku kryptowalut !   ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ  DZISIEJSZĄ ANALIZĄ
  • CryptoAdi

   Analiza 6.04.2018 - Kryptowaluty nadal w dół   04/05/2018

   Co z Bitcoinem? Które altcoiny mogą być w dobrym punkcie do zajmowania pozycji? Szczegółowa analiza już dostępna na portalu NTC. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DZISIEJSZĄ ANALIZĄ RYNKOWĄ DOSTĘPNĄ KLIKNIJ TUTAJ
  • CryptoAdi

   Analiza 23.05.2018- ODWÓRT AKCJI   04/17/2018

   NOWA ANALIZA 23.05.2018 - ODWRÓT AKCJI W dzisiejszej analizie standardowo kilka słów na temat BTC oraz altcoinów. Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszą analizą rynkową 

  • CryptoAdi

   ANALIZA 22.05 - W gotowości   05/21/2018

   ANALIZA 22.05 - W GOTOWOŚCI Zobacz jak wygląda obecna sytuacja na rynku kryptowalut.
     ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ANALIZĄ
  • CryptoAdi

   ANALIZA 31.05.2018 TO JESZCZE NIE TO   05/30/2018

   ANALIZA 31.05 - TO JESZCZE NIE TO  W dzisiejszej analizie omawiamy sytuację na BTC oraz kilku altcoinów w ciekawych momentach. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ DZISIEJSZĄ ANALIZĄ

Registration Terms

Regulamin korzystania z platformy informacyjnej https://forum.newtechnologyclub.com/

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udostępniania
przez New Technology Club Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy materiałów
tekstowych, graficznych, multimedialnych, w tym usług świadczonych drogą
elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2012 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),
udostępnianych na portalu informacyjnym
https://forum.newtechnologyclub.com/ (zwanym dalej „Forum”). Regulamin
określa ponadto zasady korzystania z portalu informacyjnego oraz zasady ochrony
danych osobowych Użytkowników Forum. Dodatkowe informacje dotyczące
zawierania umów z konsumentami znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego
Regulaminu - „Informacji o warunkach sprzedaży dla konsumentów”, stanowiący
integralnączęśćRegulaminu.
2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki
Użytkowników portalu informacyjnego, niezależnie od miejsca ich siedziby,
zamieszkania, czy pobytu.
3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z
portalu informacyjnego https://forum.newtechnologyclub.com/. Korzystanie z For
portalu informacyjnego jest równoznaczne z akceptacjąRegulaminu.
4. W razie zawarcia przez Konsumenta umowy o udostępnianie treści cyfrowych, które
nie są zapisane na nośniku materialnym, akceptacja niniejszego Regulaminu jest
rozumiana jako wyraźna zgoda Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia
przez Newtechnologyclub.com przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i
jako rezygnacja Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy zawieranej
poprzez portal informacyjny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 Definicje

 

1. New Technology Club Sp. z o.o. - Właściciel portalu informacyjnego i Usługodawca.
2. Portalu informacyjny –serwis dostępny pod adresem
https://forum.newtechnologyclub.com/, będący własnością New Technology Club
Sp. z o.o.
3. Użytkownik –osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, posiadająca
Konto Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany ) lub go nieposiadająca (Użytkownik
niezarejestrowany ), odwiedzająca portalu informacyjnego lub korzystająca z Usługi.
Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla
wybranego Konta Użytkownika Forum. Rejestracja polega na przesłaniu przez 

Użytkownika do https://forum.newtechnologyclub.com/ wypełnionego formularza
rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Brak przeprowadzenia
procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności
Użytkownika określonej w niniejszym Regulaminie.
Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, w celu rejestracji i
korzystania z funkcjonalności dostępnych dla Konta Użytkownika na Forum
zobowiązane są do otrzymania pisemnej zgody swoich rodziców lub opiekunów
prawnych i przedstawienia jej na wezwanie
https://forum.newtechnologyclub.com/.
4. Konto Użytkownika – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących
i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane
osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane
dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Forum. Konto Użytkownika to
także zestaw funkcjonalności przydzielonych Użytkownikowi na podstawie
Umowy zawartej między New Technology Club Sp. z o.o. a Użytkownikiem lub na
innych zasadach.
5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z New Technology Club Sp. z o.
o. Umowęna zasadach określonych w Regulaminie.
6. Umowa – Umowa zawarta pomiędzy New Technology Club Sp. z o. o. i
Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Usług świadczone drogą elektroniczną – oznaczają m.in. usługi w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr
144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności Usługa dostępu do płatnej treści - Umowa
realizowana po złożeniu przez Użytkownika zamówienia i dokonaniu opłaty za
wybrany status na Forum. Realizacja Usługi wymaga rejestracji na Forum i
weryfikacji przez New Technology Club Sp. z o. o. opłaty za wybrany Pakiet.
Usługa nie obejmuje edukacji finansowej, czy pośrednictwa w sprzedaży,
nabywaniu, czy inwestowaniu w tzw. kryptowaluty.
8. Płatna treść – to m.in. artykuły, zdjęcia, posty, komentarze, linki, materiały
wideo, pliki, do których Użytkownik otrzymuje dostęp za pośrednictwem Forum w
ramach realizacji Usługi lub na innych zasadach określonych przez New
Technology Club Sp. z o. o.
Płatna treść obejmuje m.in.
▪ Dostęp do na stępujących działów Forum:
o Świat kryptowalut od podstaw
o Informacje i analizy kryptowalut -Czym warto się zainteresować?
o Wspólne dyskusje na temat kryptowalut
▪ Dostęp do czatu na Forum
▪ Dostęp do aplikacji mobilnej Telegram


9. Treść bezpłatna – treść, do której dostęp w danym momencie nie wymaga
od Użytkownika dokonania opłaty. W pewnych przypadkach uzyskanie dostępu
do Treści bezpłatnej może wymagać wypełnienia przez Użytkownika formularza
(np. rejestracyjnego) i wyrażenia stosownych zgód. O bezpłatnym udostępnieniu
treści decyduje New Technology Club Sp. z o. o. .
10. Komentarze – osobiste opinie Użytkownika zamieszczane na Forum po
wypełnieniu właściwego formularza, odnoszące się do prezentowanej treści
(tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi.
11. Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Forum przez New
Technology Club Sp. z o. o. i Użytkowników w szczególności w formie tekstowej
(wypowiedzi, komentarze, opinie i inne) i zdjęciowej oraz innych formach
akceptowalnych niniejszym Regulaminem. Usługodawca nie odpowiada za
jakiekolwiek materiały umieszczane na portalu informacyjnym przez jej
użytkowników.
12. Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do New Technology Club
Sp. z o. o. przez Użytkownika podczas rejestracji na Forum lub w trakcie
korzystania z Usług. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść
przekazywanych Danych oraz wyraża osobną zgodę na ich przetwarzanie w
związku z korzystaniem z Forum lub realizacją Usług, stosownie do zapisów
niniejszego Regulaminu.
13. Dostęp do usługi – dostęp do treści znajdujących się na Forum w zakresie ujętym
w niniejszym Regulaminie.
14. Status Użytkownika (Administrator, Moderator, Crypto Team, Crypto Standard) -
oznaczenie Użytkownika określające, jakie treści na Forum są dla niego dostępne
i jakie ma nadane uprawnienia.
15. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej.

§3.Zasady rejestracji na Forum

 


1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Rejestracja jest wymagana do realizacji Usługi udostępniania treści
płatnej i bezpłatnej.
3. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz rejestracyjny
dostępny m.in. na stronie głównej Forum.
4. Po wypełnieniu formularza należy potwierdzić swój adres e-mail
poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w e-mailu otrzymanym od
New Technology Club Sp. z o.o.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest
równoznaczne z jego oświadczeniem, że:

a. podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
(Użytkownik jest zobowiązany do podawania we wszystkich formularzach
prawdziwych danych określających jego osobę) i ponosi za nie wszelką
odpowiedzialność;
b. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania
jego zasad.
6. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta
Użytkownika na Forum.
7. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła osobom
trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
wykorzystania loginu i hasła przez osoby trzecie.

 

§4. Usługa dostępu do płatnej treści

 

 

1. Usługa dostępu do płatnej treści wymaga od Użytkownika złożenia zamówienia
za pośrednictwem Forum i dokonania opłaty za wybrany przez
niego status. Aktualny cennik jest wskazany na stronie z ofertą zakupu
wybranego Pakietu prenumeraty.
2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem
Serwisu, np. przez osobisty lub telefoniczny kontakt z New Technology Club Sp. z
o.o. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż ten
określony na Forum.
3. Usługa dostępu do płatnej treści jest aktywowana po weryfikacji przez New
Technology Club Sp. z o.o. opłaty.
4. Usługa dostępu do płatnej treści wygasa po zakończeniu okresu, na jaki została
zakupiona. Po tym czasie Użytkownik będzie miałdostęp do treści bezpłatnych.
5. Korzystanie z Usługi dostępu do płatnej treści wymaga rejestracji na Forum.
6. Aby skorzystać z Usługi dostępu do płatnej treści, konieczne jest zalogowanie się
loginem i hasłem podawanymi w formularzu rejestracji.
7. Z jednego loginu i hasła może korzystać tylko jeden Użytkownik. W przypadku
korzystania z niniejszych danych wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik
loginu i hasła.

 

§5 Zasady płatności i wystawiania faktur

 

 

1. Wysokość opłaty będzie określana przy ofercie zakupu wybranej Usługi.
2. Płatności dokonuje sięprzez serwis przelew bankowy.
3. Dostępne formy płatności:
a. Zwykły przelew bankowy

b. Płatności Dotpay
4. W przypadku zamówień realizowanych inaczej niż za pośrednictwem Forum,
sposób płatności będzie ustalany indywidualnie, np. w wiadomości e-mail
zawierającej prośbęo dokonanie opłaty.
5. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają aktualny na dzień płatności
podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili
złożenia przez Usługobiorcę zamówienia.
6. Aby otrzymać fakturę, należy wysłać pod adres kontakt@newtechnologyclub.com informację o
chęci otrzymania faktury wraz z podaniem stosownych Danych.

7. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej, bez sygnowanego podpisu i
wysyłane na życzenie Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w formularzu
zamówienia (adres e-mail do wysyłki faktury).
8. W razie braku weryfikacji płatności Usługodawca może uznać jednostronnie,
że Usługobiorca cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia zamówienia.
§6WymaganiatechnicznekorzystaniazForumiusługudostępnianychzajego

9.

Konsument wyraźnie akceptuje, że z uwagi na świadczoną usługę zgodnie
z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta p
rawo odstąpienia od umowy zawartej
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§6Wymagania techniczne korzystania z Forum i usług udostępnianych za jego
pośrednictwem

1. W celu korzystania z Forum i usług udostępnianych za jego
pośrednictwem, Użytkownik powinien dysponować:
a. podłączeniem do sieci Internet. Prędkość ładowania strony zależy od
szybkości połączenia internetowego Użytkownika;
b. aktywnąobsługa plików cookie;
c. zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Aby w
pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności zaleca się pobranie
najnowszej wersji przeglądarki;
d. włączonąobsługąJavaScript w przeglądarce internetowej;
e. programem do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader;
f. wtyczką Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10.3 do przeglądania
publikacji za pomocąFlippingBook;
g. w przypadku używania urządzeń mobilnych, urządzeniem wyposażonym w
jeden z poniższych systemów: Android OS w wersji co najmniej 4.0.3 lub
iOS w wersji co najmniej 7.0.
h. zainstalowanąaplikacjąTelegram na urządzeniu mobilnym.
i. zainstalowaną aplikację Google Authenticator na swoim urządzeniu
mobilnym w celu dostępu do portalu informacyjnego-dotyczy tylko
użytkowników, którzy posiadajądostęp do płatnych treści.

2. New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega, że w trakcie
realizacji Usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji
danych mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą New Technology Club Sp. z
o.o. obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania
z Usługi, tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna
jakośćsygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.
3. New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega, że mogą wystąpić krótkotrwałe,
przerwy w możliwości dostępu do Usług, spowodowane prowadzeniem
niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w
dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, New Technology Club Sp. z o.o.
dołoży starań, aby usunąćawarięw najkrótszym możliwym czasie.

 

§7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Forum w sposób, który nie narusza
przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób
trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Żaden utwór zamieszczony na Forum lub udostępniany w ramach Usługi nie
może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w
jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek
polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie –
bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie
utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody jest
zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie oraz rodzi roszczenia
cywilne.
3. Użytkownik nie posiada prawa do kopiowania, nagrywania, utrwalania w całości
lub części udostępnianej mu treści (płatnej i bezpłatnej), w tym m.in. artykułów,
PDF-ów, materiałów wideo i in. Zabrania się mu także dalszego
rozpowszechniania ich bez pisemnej zgody New Technology Club Sp. z o.o. .
4. Zabronione jest też kopiowanie, nagrywanie, udostępnianie, wykorzystywanie w
jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych na Forum przez osoby trzecie.
5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania we wszystkich formularzach
prawdziwych danych określających jego osobę. Użytkownik wysyłający formularz
do New Technology Club Sp. z o.o. , który nie występuje w imieniu własnym,
zobowiązany jest posiadać i na życzenie New Technology Club Sp. z o.o.
przedstawić stosowne upoważnienie do wysłania formularza w imieniu innej
osoby.
6. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta Użytkownika na
Forum.
7. Użytkownik nie może udostępniaćswojego loginu i hasła osobom trzecim.
8. Użytkownik jest też zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań
mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Forum oraz powstrzymać się od
korzystania z serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników.
9. Zamieszczanie komentarzy
a. Użytkownik, który dokona rejestracji na Forum, po zalogowaniu się będzie miał
możliwośćkomentowania jużistniejących tematów/ postów/ wątków.
b. Użytkownik, który korzysta z Usługi dostępu do treści płatnej będzie miał
możliwość zakładania nowych tematów w dziale „Wspólne dyskusje na temat
kryptowalut” oraz komentowania wszystkich już istniejących tematów/ postów/
wątków, jak równieżudziału w czacie live.
c. Zamieszczając Komentarze, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest
dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w Komentarzach lub materiałów, które:
▪ zawierajądane osobowe i teleadresowe,

▪ są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
zawierają treści uznawane jako SPAM, niebędące tematycznie związane z
Forum lub konkretnym działem Forum i stanowią treści przypominające
komunikaty i ogłoszenia,
▪ stanowiąrozpowszechnianie treści pornograficznych lub erotyczne,
▪ naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje,
normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób
lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie
poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i
inne),
▪ nie sątematycznie związane z Forum,
▪ uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z
Forum przez innych Użytkowników.
d. Nick, emblemat (avatar) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią
wypowiedzi) Użytkownika nie mogą mieć charakteru komercyjnego;
oznaczenia reklamowe, i/lub związane z działalnością gospodarczą są
niedozwolone i będąusuwane.
e. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń
wobec New Technology Club Sp. z o.o. z tytułu naruszenia prawa (w tym praw
autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad
współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez
zamieszczenie przez Użytkownika materiałów na
Forum, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko
wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę New
Technology Club Sp. z o.o. przed takimi roszczeniami. Użytkownik przyjmuje
również wszelką odpowiedzialność cywilną i zwalnia od niej Usługodawcę, a
w przypadku zapłaty odszkodowania przez niego lub spełnienia
jakiegokolwiek innego świadczenia Użytkownik zobowiązuje się do spełnienia
zwrotnego na rzecz Usługodawcy. W szczególności zobowiązuje się do
wystąpienia jako pozwany w miejsce New Technology Club Sp. z o.o. lub w
przypadku braku takiej możliwości przystąpienia po stronie New Technology
Club Sp. z o.o. do wszelkich postępowań toczących się przeciwko New
Technology Club Sp. z o.o. .Zobowiązuje się także do zwolnienia New
Technology Club Sp. z o.o. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu
cywilnego oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie New Technology Club Sp. z
o.o. poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku
z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr
osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich
innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
10. Każdy Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego Konta
Użytkownika na Forum w każdym czasie bez podawania przyczyny. W tym celu
należy wysłać wiadomość na adres kontakt@newtechnologyclub.com Gdy Konto
Użytkownika jest konieczne do realizacji danej Usługi, żądanie usunięcia konta

spowoduje utratę uprawnień do korzystania z danej Usługi, w tym uprawnień
nabytych w ramach wykupionej Usługi. Usunięcie konta nastąpi w terminie 30
dni.

 

§8 Prawa i obowiązki New Technology Club Sp. z o.o.

 


1. New Technology Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
merytoryczną wartość i treść Materiałów zamieszczonych
przez Użytkowników (w tym dodanych przez nich linków).
2. New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo blokowania
dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, również bez
podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności
jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w Komentarzach jest bezprawny
lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub
niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący
lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną,
propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane, bądź
niezgodny z niniejszym Regulaminem.
3. Ponadto New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
zablokowania możliwości korzystania z Forum lub Usługi,
gdy Użytkownik:
a. podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały
zaktualizowane,
b. udostępnia swoje dane do logowania osobom trzecim;
c. kopiuje, nagrywa, utrwala w całości lub części, a także
rozpowszechnia bez pisemnej zgody New Technology Club Sp. z
o.o. udostępnioną mu treść (płatną i bezpłatną), w tym m.in.
artykuły, wpisy, posty, PDF-y, materiały wideo i in. treści
zamieszczone na Forum;
d. użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie
z Serwisu przez innych Użytkowników
e. nie stosuje się do zasad zamieszczania Komentarzy w Serwisie,
opisanych w par. 7 w pkt. 9;
f. wykorzystuje Forum lub Usługę do celów niezgodnych z jej
przeznaczeniem lub na szkodęosób trzecich;
g. utrudniania innym Użytkownikom korzystanie z Forum lub Usług,
w tym przez ingerencjęw poszczególne elementy Forum;
h. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł
dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób
nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
i. zamieszcza na Forum skrypty i programy lub pliki, które mogą
zakłócać funkcjonowanie Forum;
j. narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Forum
informacje i materiały dotyczące kryptowalut, takich jak: opisy,

prognozy, informacje o ich dostępności, cenach i przyszłości na rynku,
porównania do innych kryptowalut. Informacje te mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowią komunikatów inwestycyjnych.
Decyzje inwestycyjne podejmuje samodzielnie Użytkownik i zrzeka się z
tego tytułu wobec Usługodawcy wszelkich roszczeń.
5. Wszystkie materiały zamieszczone na forum mają charakter
subiektywnych opinii ich twórców i nie są formą doradztwa
inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., Analizy i opinie
dostępne na Forum nie są również rekomendacjami w rozumieniu art.
69 ust.4 pkt 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29
lipca 2005 r. ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715).

4. New Technology Club Sp. z o.o. bez uzyskiwania dodatkowych zgód lub
oświadczeńma prawo do:
a. prowadzenia na Forum działalności informacyjnej, edukacyjnej,
promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania reklam towarów i usług,
lokowania produktów. Materiały reklamowe będą oznaczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
b. zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów w
celu dostosowania materiałów do wymogów Forum;
c. zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na
początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do
niezaakceptowania zmiany, przez możliwość zgłoszenia żądania
usunięcia Konta Użytkownika.
d. jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Forum, a także
zaprzestania prowadzenia każdej z jego Usług, przeniesienia praw do
Forum oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności
związanych z Forum.

5. New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega, że stosowany na Forum układ i
kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje,
zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo niestanowiące odrębnej
własności Użytkowników, stanowią własność New Technology Club Sp. z o.o. i
sąprawnie chronione.
6. New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania zasad
korzystania z Forum. Zmiany w powyższym zakresie będą podawane
Użytkownikom zgodnie z §12 niniejszego Regulaminu.
7. New Technology Club Sp. z o.o. na żądanie Użytkownika ma obowiązek
usunięcia Konta Użytkownika (konta tego Użytkownika) w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia powyższego żądania.


§9 Dane osobowe, poufność

 

 

1. New Technology Club Sp. z o.o. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że w celu pełnego korzystania z Forum oraz niektórych Usług

Użytkownicy zobowiązani będą do rejestracji lub wypełnienia innego formularza.
W związku z tym konieczne będzie podanie do wiadomości New Technology Club
Sp. z o.o. danych osobowych, adresu e-mail (adresu elektronicznego) i innych
danych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez New Technology Club Sp.
z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników jest New
Technology Club Sp. z o.o. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych
osobowych Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. New Technology Club Sp. z o.o. może, na podstawie art. 31
ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych
osobowych Użytkowników innym podmiotom.
3. New Technology Club Sp. z o.o. przetwarzać będzie dane osobowe
zarejestrowanych Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w
zakresie niezbędnym do jej wykonania. Oznacza to np. wysyłanie na adres
mailowy Użytkownika wiadomości z potwierdzeniem aktywacji Usługi czy
dokonaniu płatności. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym
celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu
zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu
należy się zwrócić do New Technology Club Sp. z o.o. na adres
kontakt@newtechnologyclub.com W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne
do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest
równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy o świadczenie danej
Usługi. Wszelkie dane osobowe Użytkownika będą usuwane po ustaniu umowy, z
wyjątkiem tych o których mowa w art.19 ust.2 Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną.
5. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Forum będą
przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności
opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

 

§10 Reklamacja

 

 

1. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Usług przez New Technology Club Sp. z o.o. winna
zostać przesłana w formie pisemnej. W przeciwnym razie New Technology Club
Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację.
2. Reklamacje prosimy kierowaćna adres: New Technology Club Sp. z o.o. , Piastowska 46/9, 59-220 Legnica 
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym
wadliwość, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Forum oraz
wskazywać Usługę lub funkcję Forum, której dotyczy, jak również zwięzłe
przedstawienie wadliwości Usługi lub funkcji, podanie okoliczności
uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego
naruszenia.

4. New Technology Club Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielenia pisemnej
odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując,
czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć
zgłoszoną wadliwość Usługi lub funkcji Forum. W razie negatywnego
rozstrzygnięcia reklamacji New Technology Club Sp. z o.o. poinformuje o braku
podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych
z Usługami lub funkcjami Forum New Technology Club Sp. z o.o. przesyła w
terminie 14 dni informacjęo potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.


6. Przy sprzedaży treści elektronicznych, klient nie może odstąpić od umowy
w 14-dniowym terminie, jeśli w tym czasie spełnianie świadczenia już się rozpoczęło
za jego zgodą, czyli np. konsument otrzymał zakupioną aplikację. Jednak w tej sytuacji,
podobnie jak przy sprzedaży rzeczy, reseller musi pamiętać o tym, aby poinformować
kupującego o jego prawach. Jeżeli tego nie zrobi, nabywca będzie mógł odstąpić od umowy
w ustawowym terminie, nawet jeśli już otrzymał zakupioną aplikację i ją uruchomił.

 

§11 Odpowiedzialność kontraktowa

 

 

1. New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Forum
i/lub Usług odbywa sięwyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień
Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Forum
i/lub Usług przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub
Regulaminem;
b. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, gdy
nastąpiło to z winy Użytkownika, bądź ze względu na naruszenie przepisów
prawa lub Regulaminu;
c. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika
danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług w celach
gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp., w szczególności New
Technology Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

▪ bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone
korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych na
Forum analiz, opinii i ocen,
▪ sposób wykorzystania przez Użytkowników prezentowanych
analiz czy informacji, a w szczególności za konsekwencje
podjętych na ich podstawie decyzji finansowych.

d. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie
z Regulaminem.
4. New Technology Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści
zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach,
do których linki zostanąumieszczone w Serwisie.
5. Usługodawca informuje Użytkowników, że wykorzystywanie informacji, opinii,
tez, wpisów, etc. zamieszczonych na Forum i podejmowanie na ich podstawie
własnych decyzji finansowych wiąże się z daleko posuniętym ryzykiem
osiągnięcia straty majątkowej, a nawet niewypłacalności wskazujących na
upadłość konsumencką, co każdy z Użytkowników przystępując do
korzystania z Forum potwierdza mając świadomość tego.

 

§12 Postanowienia końcowe

 


1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące działania
Forum prosimy kierować na adres:
kontakt@newtechnologyclub.com
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2017r.
3. New Technology Club Sp. z o.o. zastrzega, że Regulamin ten
może ulec zmianie. Użytkownicy będą informowani o
wprowadzanych zmianach na Forum.

2. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich
zamieszczenia na Forum , o ile nie zastrzeżono inaczej.

 

AKTUALIZACJA !

Na forum pojawił się dodatkowy regulamin, który reguluje korzystanie z programu partnerskiego. Każdy użytkownik, który chce korzystać z programu partnerskie spółki New Technology Club Sp. z o.o. musi zaakceptować ten regulamin. Korzystanie z systemu poleceń traktowane jest jako potwierdzenie akceptacji wspomnianego regulaminu. Regulamin systemu partnerskiego jest dostępny pod tym linkiem : 
https://forum.newtechnologyclub.com/index.php?/guidelines/