Jump to content
 • Announcements

  • CryptoAdi

   ANALIZA 11.04.2018 - Walka trwa ! Alty odżywają   03/31/2018

   ANALIZA 11.04 - Walka trwa ! Alty odżywają ! Zobacz co dzieje się na rynku kryptowalut !   ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ  DZISIEJSZĄ ANALIZĄ
  • CryptoAdi

   Analiza 6.04.2018 - Kryptowaluty nadal w dół   04/05/2018

   Co z Bitcoinem? Które altcoiny mogą być w dobrym punkcie do zajmowania pozycji? Szczegółowa analiza już dostępna na portalu NTC. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DZISIEJSZĄ ANALIZĄ RYNKOWĄ DOSTĘPNĄ KLIKNIJ TUTAJ
  • CryptoAdi

   Analiza 23.05.2018- ODWÓRT AKCJI   04/17/2018

   NOWA ANALIZA 23.05.2018 - ODWRÓT AKCJI W dzisiejszej analizie standardowo kilka słów na temat BTC oraz altcoinów. Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszą analizą rynkową 

  • CryptoAdi

   ANALIZA 22.05 - W gotowości   05/21/2018

   ANALIZA 22.05 - W GOTOWOŚCI Zobacz jak wygląda obecna sytuacja na rynku kryptowalut.
     ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ANALIZĄ
  • CryptoAdi

   ANALIZA 31.05.2018 TO JESZCZE NIE TO   05/30/2018

   ANALIZA 31.05 - TO JESZCZE NIE TO  W dzisiejszej analizie omawiamy sytuację na BTC oraz kilku altcoinów w ciekawych momentach. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ DZISIEJSZĄ ANALIZĄ

Guidelines

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 

§1 Wstęp

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim.

Organizator programu świadczy usługę drogą elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://forum.newtechnologyclub.com

 

§2 Definicje 

Umowa o uczestnictwo w programie partnerskim, dalej: Umowa to umowa między Partnerem a Uczestnikiem, której przedmiotem jest promocja Organizatora przez Uczestnika w celu ich polecania, w zamian za prawo do uzyskania przez Uczestnika stosownego świadczenia. 

Tabela Opłat i Prowizji zawiera aktualne stawki za świadczenia w ramach umowy na rzecz Uczestnika. Tabela Prowizji i Opłat jest integralną częścią Regulaminu. 

Organizatorem programu jest New Technology Club sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000697315. 

Uczestnikiem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Uczestnik wraz z rozpoczęciem udziału w Programie Partnerskim nie staje się pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Organizatora. Nie ma też prawa reprezentowania Organizatora. 

Uczestnik posiada dostęp do Konta z loginem używanym do logowania do http://forum.newtechnologyclub.com

 

§3 Zawarcie Umowy 

Stronami Umowy są: Organizator i Uczestnik. 

Dane do Umowy z Przyszłym Uczestnikiem są zapisane w jego profilu. 

Przyszły Uczestnik zobowiązany jest do podania na koncie prawdziwych danych. Dotyczy to również aktualizacji danych. 

Z chwilą akceptacji Regulaminu Umowa jest zawarta.

Potwierdzenie zawarcia Umowy na piśmie wydawane jest wyłącznie na żądanie. 

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 

O wszelkich zmianach danych profilu Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora przez aktualizację danych. 

Za brak aktualizacji danych przez Uczestnika odpowiada wyłącznie Partner.

Cesja Umowy przez Uczestnika na inny podmiot jest niedopuszczalna. 

 

§4 Promocja i reklama 

Aktywność Uczestnika która prowadzi do rejestracji potencjalnego Klienta i skorzystania z odpłatnych usług Organizatora nazywa się Promocją.

O ile Regulamin nie stanowi inaczej Uczestnik ma swobodę wyboru form Promocji, przy czym muszą być zgodne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

Uczestnik ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność za treści promocyjne, reklamujące Organizatora i jego usługi. 

Organizator ma prawo do wglądu w materiały promocyjne i zakazania ich  bez podania przyczyny. Uczestnik ma obowiązek natychmiast je usunąć. Brak takiego działania uprawnia Organizatora do zawieszenia konta Uczestnika.

Polecanie jest skuteczne jeśli następuje na jego podstawie rejestracja nowego użytkowania forum. 

Uczestnik Polecony to Uczestnik, który zarejestrował się na forum z Polecenia Uczestnika. 

Uczestnika dysponuje następującymi metodami promocji: 

Link Uczestnika polegający na tym, że potencjalny Uczestnik może trafić na forum Organizatora, przez wejście na udostępniony potencjalnemu Uczestnik przez Uczestnika adres URL zawierający Identyfikator Uczestnik, 

Kod Uczestnika polegający na tym, że potencjalny Uczestnik może podczas rejestracji podaje ciąg znaków, 

inny sposób reklamy zawierający Identyfikator Uczestnika pozwalający Organizatorowi powiązać Uczestnika do Uczestnika Poleconego. 

Polecenie zostaje uznane za skutecznie wykonane przez danego Uczestnika wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik Polecony skorzysta z płatnych usług Organizatora.

Jeżeli Organizator rozpozna użycie więcej niż jednego sposobu promocji, to polecenie zostanie uznane Uczestnikowi, do którego przypisany był identyfikator Uczestnik z ostatniego sposobu promocji użytego przez potencjalnego Uczestnika. 

 

§6 Prowizja 

Prowizja jest procentem od kwot prowizyjnych. 

Kwota prowizyjna to kwota netto zapłacona Organizatorowi przez Uczestnika Poleconego za świadczone przez Organizatora usługi i nie została zwrócona przez Organizatora Uczestnikowi Poleconemu z jakiejkolwiek przyczyny. Kwoty prowizyjne nie obejmują świadczeń innych niż w/w, przykładowo; kar umownych, odsetek, odszkodowań.

Okresy prowizyjne oraz wysokości prowizji określone zostały w Tabeli Prowizji i Opłat. 

Za datę zapłaty prowizji, uważa obciążenia konta Organizatora. 

Jest możliwe przeniesienie prowizji między różnymi Uczestnikami 

Uczestnik ma obowiązek zwrócić prowizję w przypadku odstąpienia przez Uczestnika Poleconego od umowy o korzystanie z usług Organizatora. 

 

§7 Wynagrodzenie 

Uzyskana prowizja może zostać wypłacona Uczestnikowi w formie bezgotówkowej. Uczestnik może również nabyć za nią usługi świadczone przez Organizatora. Możliwość wypłaty środków możliwa jest jedynie na rzecz przedsiębiorców. Realizacja wynagrodzenia poprzez zakup świadczeń dostępna jest dla Uczestnika będącego konsumentem oraz przedsiębiorcą. Uczestnik postępowania jest świadom tego, że musi zapłacić podatek dochodowy od uzyskanych świadczeń i zwalnia w tym zakresie w całości Organizatora. 

Wypłata obciążona jest kosztem przelewu wychodzącego, zgodnie jest z Tabelą Prowizji i Opłat. Koszt przelewu wychodzącego obciąża prowizję Uczestnika. 

Wynagrodzenie płatne jest: na żądanie Uczestnika na rachunek bankowy wskazany w formularzu. 

Jeżeli Uczestnika nie posiada prowizji wyższej od kosztu wykonania przelewu wychodzącego to nie zostanie on wykonany. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora. 

Organizator wyraża zgodę na wystawianie przez Uczestnika i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 

 

§8 Odliczenie 

Zgromadzona kwota prowizji może zostać wykorzystana przez Uczestnika poprzez odliczenie równowartości prowizji od kwot należnych Organizatorowi za korzystanie przez tego Uczestnika z usługi Organizatora. 

Odliczenie jest możliwe przy posiadaniu prowizji nie mniejszej niż kwota, na którą dokonuje się odliczenia. Nie można dokonać odliczenia na kwotę większą niż łączna ilość środków prowizji. 

Odliczenia dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej opcji przy fakturze proforma, która ma być pomniejszona o wysokość odliczenia. 

 

§9 Nabywanie Akcesoriów 

Prowizja może zostać wykorzystana przez Uczestnika do nabywania akcesoriów oferowanych przez Organizatora. 

Nabycie akcesoriów możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. 

Przesłanie akcesoriów obciążona jest każdorazowo kosztem wykonania dostawy, który zgodny z  Tabelą Prowizji i Opłat. Koszt ten pobierany jest z prowizji. 

Uczestnik może nabyć akcesoria o wartości nie większej niż wysokość prowizji pomniejszona o koszt wykonania dostawy. 

Nabycie akcesorium jest zrealizowane z chwilą zaakceptowania go przez Organizatora. 

Wartość akcesoriów określona jest przez Organizatora. 

Z chwilą nabycia akcesoriów przez Uczestnika prowizja jest pomniejszana o równowartość wybranych akcesoriów oraz koszt wykonania dostawy. 

Zamówione akcesoria wysyłane są na adres Uczestnika w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia. 

W przypadku braku akceptacji zamówienia akcesoriów Organizator zwraca prowizję  wraz z pobranym kosztem wykonania dostawy. 

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności akcesoriów lub ich wycofywania w dowolnym czasie bez podania przyczyny,

 

§10 Zawieszenie konta Uczestnika

W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowienia Umowy Organizator może zawiesić konto Uczestnika.

Podczas trwania zawieszenia konta: można ograniczyć dostęp do portalu, a także prowizja nie będzie dodawana i wypłacana. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Uczestnika (lub czynu niedozwolonego) Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania kwot prowizji do wysokości obejmującej łącznie: doznaną lub przypuszczalną szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (jak i czynu niedozwolonego) z odsetkami oraz kosztami procesu. 

Organizator nie ma obowiązku powiadomienia o zawieszeniu konta, jeśli zachodzi jedna z okoliczności: a) brak zawieszenia konta grozi Organizatorowi lub osobie trzeciej szkodą, b) Organizator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze działalności Uczestnika. 

 

§11 Reklamacje 

Reklamacje muszą być złożone w formie elektronicznej w terminie 14 dni od daty zdarzenia, którego dotyczą pod rygorem utraty prawa powołania się na nie. 

Reklamacja musi zawierać: nazwę Uczestnika, adres siedziby lub miejsce zamieszkania, opis zgłaszanej usterki, dowody uchybienia oraz podpis Uczestnika.

W przypadku braków w zgłoszonej reklamacji Organizator wzywa do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie, reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia, bez odrębnego powiadomienia. 

Reklamacja rozpoznawana jest w terminie do 30 dni od daty jej skutecznego złożenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Brak odpowiedzi na reklamację nie jest równoznaczny z jej uznaniem. 

 

§12 Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

§13 Klauzula poufności 

Uczestnik zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z Umową, włączając w to informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, handlowe Organizatora.

Obowiązki, o których mowa wyżej są nieograniczone w czasie i obowiązują również po zakończeniu Umowy. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie, świadczenie, etc.

 

§14 Wyłącznie odpowiedzialności Organizatora 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

brak zarejestrowania Uczestnika Poleconego,

brak zapłaty na rzecz Organizatora przez Uczestnik Poleconego,

brak możliwości uznania zarejestrowanego Uczestnik Poleconego w następstwie usunięcia lub zmiany jakichkolwiek danych zawierających Identyfikator Uczestnika, w tym wejście na nieprawidłowy link Uczestnika lub błędne wpisanie kodu Uczestnika,

niekorzystanie przez Uczestnika z technologii cookie lub innych niezbędnych wymagań technicznych, 

pominięcie identyfikatora Uczestnika z innych przyczyn niezależnych od Organizatora,

opóźnione naliczanie prowizji z przyczyn technicznych, z powodu przerw konserwacyjnych, zdarzeń losowych ani innych przyczyn niebędących celowymi działaniami Organizatora, 

wszelkie inne przyczyny leżące po stronie Uczestnika lub innego użytkownika Internetu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności: 

utracone korzyści, 

szkody pośrednio związane z udziałem w programie Uczestnika.

 

§15 Zakończenie Umowy 

Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn, z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

W przypadku naruszenia przez Uczestnika istotnego postanowienia Umowy Organizator:

może cofnąć przyznaną i prowizję,

może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,

może dochodzić odszkodowania. 

Uczestnik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jego braku akceptacji zmian Regulaminu lub Tabeli Prowizji i Opłat.

 

 

§16 Postanowienia końcowe 

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Zmiana Regulaminu oraz Tabeli Prowizji i Opłat następuje wówczas gdy Organizator: 

powiadomi w formie elektronicznej Uczestnika o planowanej zmianie Regulaminu w terminie najpóźniej 7 dni przed ich wejściem w życie, 

wskaże miejsce, w którym można się zapoznać z nowym Regulaminem i Tabelą Prowizji i Opłat. 

Jeżeli Uczestnik nie akceptuje zmian, to do momentu wejścia w życie zmian może złożyć w formie elektronicznej oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli tego nie uczyni to uważa się, że zmiany zostały przez Uczestnik zaakceptowane. 

Zmiany obowiązują od dnia ich wejścia w życie. 

Do wszelkich sporów wynikłych z Umowy wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z wyjątkiem Uczestników będących konsumentami, dla których właściwość sądu określa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Organizator ma prawo powołać się na właściwość przemienną jako ustaloną dla nienależytego wykonania umowy, tj siedziby Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2017

 

 

×